deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 
zakladatelé Společenství: pan T. Männer, Neunburg a pan J. Návara, Tábor
Domovská stránka > Naše Společenství

Naše Společenství

Společné dějiny spojují - ať je to v pozitivním či negativním smyslu. České země a Německo byly v pozdním středověku ovlivněny nepořádky v církvi, její kritikou, reformními idejemi Jana Husa a husitským hnutím. Tato doba zanechala stopy v historii obou zemí  a hluboce pronikla do povědomí obou národů.

Zatímco v dřívějších stoletích - s výjimkou reformace - bylo na obou stranách zdůrazňováno především to, co je oddělovalo, mohly být po změně politických poměrů v r. 1989 výhybky nově nastaveny - a to ve směru setkání, přátelství, spolupráce.

Mezi několika městy obou zemí, ve kterých se vytvářela „husitská" tradice s památníky, vzpomínkovými slavnostmi, poutěmi, průvody, oslavami a festivaly, se začaly rozvíjet dvoustranné přátelské kontakty. Co mohlo být pro tato „husitská města" jednodušší, než zastřešit dané snahy společnou organizací! Průkopníky se staly bavorské město Neunburg vorm Wald a v sousední zemi jihočeské město Tábor.

V Husitském sklepě v Neunburgu bylo v roce 1997 podepsáno jeho druhým starostou Theo Männerem a táborským místostarostou Dr. Jiřím Návarou tzv. Neunburgské memorandum - výzva k „husitským městům", aby vstoupila do pracovní skupiny.

V září 1998, během každoročně konaných Táborských setkání, bylo Společenství oficiálně založeno a v roce 2008 oslavilo již 10. výročí. Po celou tuto dobu usilovala členská města prostřednictvím setkání s historickým rámcem o odstranění předsudků a zaujatosti a o navázání hranice překračující spolupráce v kulturní oblasti.

Táborská setkání

A jsou ve svém úsilí již rozhodně úspěšná. Aktivity Společenství ocenilo u příležitosti výročí jeho založení CeBB (Centrum Bavaria Bohemia) udělením ceny Stavitelé mostů, kterou převzali zakladatelé Společenství Theo Männer a Dr. Jiří Návara.

Do dnešního dne vstoupilo do Společenství osmnáct měst, jedenáct na české a sedm na německé straně.

A je v něm ještě dost místa pro další města s husitskou minulostí a tradicí!

Bärnau

Bärnau v Horní Falci, ležící blízko bavorsko-českých hranic, bylo v roce 1414 mezistanicí českého kritika církve a reformátora Jana Husa, který se ubíral ze západočeského hradu Krakovec podél Zlaté stezky přes Norimberk do Kostnice. Místní katolický farář přijal Husa přes jeho klatbu přátelsky ve svém domě, podal mu víno a seznámil se s Husovým učením. Husité se obyvatelům Bärnau neodvděčili. Během husitských válek město velmi trpělo, především tzv. „denní válkou“. Od změny politických poměrů 1989 v Česku připomíná Bärnau divadelními hrami a akcemi bavorsko-české umělecké skupiny historii husitství.

Bernau bei Berlin

Bernau bei Berlin je ukázkou rozsáhlých vojenských operací husitů v sousedních zemích – spanilých jízd, jejichž cílem bylo zajistit proviant, ovlivnit šířením strachu a hrůzy koncil v Basileji, získat případné spojence a šířit husitské ideje. Prameny poskytují málo hodnověrných informací: R.1432 se nečekaně před městem vynořil husitský oddíl. Vzhledem k mohutnému systému opevnění k otevřené bitvě nedošlo, husité se dali na ústup. 
Mezery v pramenech ovládly později pověsti a ústní podání. Po staletí si obyvatelé Bernau uchovávali v paměti svou “husitskou tradici” a pečovali o ni. Je dochována v dnešních “Husitských slavnostních hrách”.

Borovany

Borovany se mohou pyšnit tím, že z jejich městské oblasti pochází slavný, obávaný a neporažený vojevůdce husitů, Jan Žižka. Podle tradice se narodil pod dubem v dvorci Trocnově. Vojenský génius Žižka vedl husity od vítězství k vítězství, král a říše proti němu nedokázali postavit odpovídajícího vojevůdce.
Památníky v Trocnově a Borovanech připomínají rodáka Jana Žižku. Trocnov byl vyhlášen národní kulturní památkou.

Český Brod

Český Brod byl domovem Husova odpůrce, Ondřeje z Českého Brodu. Církev a král Zikmund zde založili protihusitskou panskou jednotu. V roce 1421 bylo město dobyto husity a r. 1424 Žižkou začleněno do sirotčího svazu. U nedalekých Lipan utrpěli táborité a sirotci pod vedením Prokopa Holého r. 1434 od panské jednoty a umírněných husitů zdrcující porážku. Touto bitvou v podstatě skončily husitské války. Husitské období připomínají v obou místech památníky.

Domažlice

Město se už na samém počátku připojilo k učení Jana Husa a stalo se členem husitského městského svazu. Do středu pozornosti se dostalo v srpnu 1431, kdy je oblehla vojska páté křížové výpravy. Tato poslední masivní vojenská akce vedená proti husitům byla zmařena rychlým tažením vojsk vedených Prokopem Velikým. Následkem bitvy byla jednání s husity na koncilu v Basileji. V Domažlicích dodnes přežívá pověst o ztrátě kardinálského klobouku vůdcem křížové výpravy kardinálem Juliem Cesarinim. Stejně tak je dodnes používán malý zvon umístěný na věži arciděkanského chrámu, který prý přivezli husité z jednoho svého vpádu do sousedního Bavorska.

Kostnice

Kostnice byla poslední stanicí českého církevního kritika a reformátora Mistra Jana Husa. Před koncilem v Kostnici (1414 -1418) chtěl obhajovat svoje teze a své jednání, byl ale brzy uvězněn, jako kacíř odsouzen a přes příslib imunity od krále Zikmunda r.1415 na hranici upálen.
Plameny hranice v Kostnici roznítily v Čechách vzpouru a revoluci. Ta brzy vyvolala ničivé husitské války, které byly vedeny oběma znepřátelenými stranami s velkou tvrdostí. Boje nahnaly střední Evropě strach a hrůzu.
Na pamětní místa spojená s Husem narazíte v Kostnici na každém kroku. Připomíná ho Koncilní budova, Münster, vězení, Husův dům s pietní expozicí, Husův kámen, partnerství s městem Tábor, Německo-české centrum setkání a samozřejmě každoročně organizovaná vzpomínková slavnost u Husova kamene.

Naumburg an der Saale

Naumburg an der Saale je po staletí nerozlučně spojen s „Husitskými třešňovými slavnostmi“. A znovu: kde mlčí prameny, tam zaskakuje pověst. Ta praví, že se v roce 1432 husité utábořili na známé louce Vogelwiese a ohrožovali město. Když situace nebezpečně kulminovala, dostal jeden učitel nápad poslat nevinné děti v bilých košilkách kajícníků do husitského tábora, aby prosily Prokopa Holého o milost. Ten byl hluboce dojat a rozkázal ustoupit.
A protože právě dozrály třešně, daroval je dětem. A celé město Naumburg dodnes žije svými velkolepými „Husitskými třešňovými slavnostmi“.

Neunburg vorm Wald

Neunburg vorm Wald byl rezidencí falcko-wittelsbašského falckraběte Jana z Neumarktu-Neunburgu, tehdejšího zeměpána rozsáhlých částí Horního Falcka. Jan byl jedním z nejneústupnějších protivníků husitů, často vpadajících do Horního Falcka. Postavil se jim proti v tzv. „denní válce”, zúčastnil se všech pěti křížových výprav do Čech a vybojoval v roce 1433 legendární vítězství u sousedního Hiltersriedu.
Svou válečnou slávu si Jan pojistil jednou historickou písní, mědirytinou „Velká bitva”, vítěznou korouhví, výstavbou kůru starého kostela Georgskirche, stavbou své hrobky a výročním dnem.
K neunburgské „husitské tradici” patří památník zřízený r.1933 k 500. výročí bitvy u Hiltersriedu, slavnostní hra z roku 1923 a „Husitský bič”, který byl hrán v roce 1933. Rokem 1983 započala tradice hry v přírodě „O husitské válce“.

Písek

Písek byl na začátku 15. století jedním z prvních měst, která se přihlásila k husitskému učení. Zde kázal pozdější táborský biskup Mikuláš z Příbrami, často se sem vracel Jan Žižka. Vyznavači podobojí se účastnili poutí na svůj „Tábor“ a vládli v „městské republice“ několik desetiletí. V krajině rybníků blízko Sudoměře si mohl Jan Žižka připsat první vítězství svého legendárního vojenského umění.
Monumentální pomník připomíná bitvu u Sudoměře.

Sedlčany

Sedlčany měly podle tradice zůstat věrné katolické církvi a svému zeměpánu Oldřichu z Rožmberka. Pověst vypravuje, že benešovští husité chtěli přepadnout město. Jeden Žižkův zvěd byl ale chycen a válečný plán rozradil. Žižkovy oddíly byly poté za „ranní rosy“ v šarvátce poraženy. Padlí husité byli pohřbeni v masovém hrobě vedle hřbitova.
V upomínku na bitvu ze zmíněné pověsti byla dlouhou dobu organizována slavnost ROSA, až ji za Josefa II. zakázali. Od roku 1900 je slavnost ROSA znovu pořádána – s průvodem, husitskou scénou a jarmarečním ruchem.

Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí se stalo pamětihodným díky Mistru Janu Husovi, který zde na Kozím Hrádku po svém vyobcování z Prahy našel v letech 1412 – 1414 útočiště. Hus kázal na hradě a v jeho okolí, dokončil zde svou „Postilu“ a sepsal další traktáty. Z Ústí odešel Hus na Krakovec a tam nastoupil svou cestu do Kostnice. Po Husově upálení vznikla v Ústí první husitská komunita s radikálním programem. Město bylo samými husity spáleno, aby nepadlo do rukou katolických Rožmberků. Husité táhli k nedalekému Hradišti a zde založili město Tábor. Ústí bylo zapomenuto a zmiňováno jen jako „Starý Tábor“,  v roce 1828 bylo však znovu založeno.

Slaný

Slaný patřilo k tzv. pěti vyvoleným českým městům. Přihlásilo se r. 1419 ke „kalichu“ a stalo se významným centrem husitství. V roce 1420 bylo město zčásti rekatolizováno, o rok později obsazeno umírněnými pražskými husity a v roce 1425 bylo dobyto radikálními husity. Bratrovražedné boje způsobovaly obyvatelstvu města velké trápení. Od roku 1999 připomíná každoročně husitská slavnost dané dramatické období.

Stříbro

Husovo učení nenalézalo ve městě zprvu své přívržence. V roce 1421 chtěli husité město násilně obsadit, změnili ale svůj plán a obsadili nedaleký hrad Švamberk, který patřil jejich nesmiřitelnému odpůrci Bohuslavu ze Švamberka. K obsazení Stříbra husity došlo teprve v roce 1426. Ostatní katolická města i okolní šlechta v husitském Stříbře viděla velké nebezpečí pro celý kraj. Proto v červenci roku 1427 přitáhli ke Stříbru křižáci s úmyslem vrátit ho opět do svazku katolických měst. Město bylo ostřelováno. Když k němu dorazila husitská vojska vedená Prokopem Holým, ustoupili křižáci k Tachovu, kde byli rozprášeni. Stříbro se stalo v r. 1437 opět královským městem.
Jednou z nevýznamnějších osobností města Stříbra je reformátor Jakoubek ze Stříbra, přítel Jana Husa. Mistr Jakoubec zavedl v Praze přijímání pod obojí, požadoval ostranění obrazů svatých, podílel se na vypracování programu husitů, který tvořily čtyři pražské artikuly. V revolučních letech patřil k táboru umírněných a usiloval o vyrovnání mezi znepřátelenými husitskými skupinami.

Tábor

Tábor se stal věhlasným jako bašta radikálních husitů, zvaných táborité. Původní přemyslovské město bylo díky své výhodné strategické poloze husity ze Sezimova Ústí přestavěno na téměř nedobytnou pevnost s biblickým názvem „Tábor“. Pokus vytvořit z města komunu rovných ztroskotal. Přesto se z Tábora pod vojenským vedením Jana Žižky, Prokopa Holého a dalších vojevůdců stala rozhodující mocenská síla husitských válek. Táborité byli díky spanilým jízdám postrachem Evropy. Brzy po bitvě u Lipan došlo k vyrovnání s císařem Zikmundem a Tábor se stal královským městem.
Husitské muzeum, památníky a známá každoroční Táborská setkání udržují památku na centrum husitství dodnes.

Tachov

Tachov odrazil první obléhání Žižkovými tábority a připojil se pak ke katolickému, protihusitskému Plzeňskému landfrídu. R. 1427 porazili táborité před městem křižáky 4. křížové výpravy, kteří kvůli hádce mezi knížaty o vrchní velení ztratili svou bojovnost. Husité obsadili město, z Tachova se stala jedna z husitských pohraničních bašt. R. 1431, během 5. křízové výpravy, odolalo město díky svému mohutnému opevnění 14dennímu obléhání. Městské hradby a věže, stejně jako památník a pravidelně organizované husitské slavnosti, připomínají tuto slavnou epochu Tachova.

Autor: Theo Männer

Übersetzung: Libuše Rösch

Korrekturen: Theo Männer, Lidmila Hrůzová

 

Furth im Wald

Furth im Wald může upozornit s hrdostí na své „Probodení draka“, nejstarší německou národní divadelní hru s 500letou tradicí. V této hře v přírodě jsou zobrazeny historické události doby husitské: časté ohrožení pohraničního města, vpády husitů do příhraničí a především drtivá porážka křižáků roku 1431 v bitvě u nedalekých Domažlic. „Bitva“ byla ale více méně velkým útěkem křižáků pod záštitou papežského legáta kardinála Cesariniho. Přinesla však poznatek, že „kacířské Čechy“ není možné přemoci silou. Hra „Probodení draka” a slavnostní průvod navazují na husitskou dobu.

2017
Blížící se akce členských měst

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)